Wat is de wet incassokosten (WIK)?

Blog 15 februari 2019 door Xylander Kroon

De Wet Incassokosten (WIK) is per 1 juli 2012 in werking getreden. Tot 2012 kon elk incassobureau zelf bepalen hoeveel incassokosten worden doorberekend en ook welke andere kosten doorbelast wordt aan de niet betalende klant. Dat is sinds de invoering van deze wet niet meer toegestaan. Deze wet regelt nu dwingend hoe de incassoprocedure er uit ziet en welke kosten kunnen worden doorbelast. En dat was wel nodig want programma’s als Kassa hadden regelmatig reportages over malafide incassobureaus die consumenten en bedrijven een forse poot uitdraaiden.

Voor wie geldt de WIK?

De WIK geldt voor zowel de consumenten (B-2-C), bedrijven (B-2-B) alsook voor overheden (B-2-O). Zijn er verschillen? Ja, die zijn er. Indien u met consumenten zaken doet dan geldt de WIK als dwingend recht waarop niet afgeweken mag worden. Bij B-2-B en B-2-C geldt een regelend recht. Dat betekent dat afgeweken mag worden echter alleen als u daar beiden voor kiest en dit middels een overeenkomst is vastgelegd.

Hoe hoog zijn de incassokosten?

De hoogte van de incassokosten wordt betaald door de hoogte van de factuur (de vordering). Het gaat dan om de netto factuur. Je mag deze dus niet eerst verhogen met bijvoorbeeld rente. De incassokosten zijn een percentage van de netto kosten van de hoofdsom. De volgende staffel geldt voor alle vorderingen (consumenten, bedrijven en overheden).

Percentage van de hoofdsom:

 • 15% over de eerste € 2.500, met een minimum van € 40 en een maximum van  € 375
 • 10% over de volgende €2.500 (tot €5.000), met een maximum van € 625
 • 5% over de volgende €5.000 (tot €10.000), met een maximum van € 875
 • 1% over de volgende €190.000 (tot €200.000), met een maximum van € 2.775
 • 0,50% boven de €200.000, met een maximum van € 6.775

 

Wanneer mag je incassokosten in rekening brengen?

Incassokosten zijn de extra kosten boven het netto factuurbedrag dat je in rekening mag brengen voor werkzaamheden die je verricht om de factuur betaald te krijgen. Nieuw is dat dit ook werkzaamheden kunnen zijn die door je zelf worden uitgevoerd. Er hoeft dus niet een incassobureau voor ingeschakeld te worden. Wel moet je kunnen aantonen dat er ook daadwerkelijk werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Om deze incassokosten in rekening te brengen moet het volgende het geval zijn:

 1. De factuur moet juist zijn verzonden (zie de belangrijkste aanwijzingen eerder in dit e-book)
 2. De vordering moet opeisbaar zijn. Er moet dus een contract zijn, algemene voorwaarden van kracht zijn of er moet een verzonden ingebrekestelling zijn verstuurd.
 3. Er moet altijd na het verzuim een zogenoemde 14-dagen brief /aanmaning zijn verstuurd aan de debiteur.

 

De 14-dagen brief / aanmaning moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 1. Het openstaande nettobedrag. Let er op dat de BTW apart wordt genoemd (indien dat van toepassing is)
 2. De hoogte van de incassokosten indien niet op tijd wordt betaald. Ook moet worden vermeld dat de BTW niet verrekend kan worden en dat de incassokosten worden verhoogd met de BTW (21%).
 3. Er moet melding worden gemaakt dat binnen 14 dagen zonder extra kosten de factuur betaald kan worden.
 4. Ook moet er worden gemeld dat als er na 14 dagen niet betaald wordt dat naast de netto factuur ook de incassokosten (plus BTW) en de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

 

De volgende bepalingen zijn van belang:

Bewijs van ontvangst

Het Hof in Den Haag heeft bepaald dat u moet bewijzen dat deze 14-dagen brief ook daadwerkelijk ontvangen is door de debiteur. Indien u deze brief per email verstuurd is het handig om een ontvangst bevestiging aan te maken. Als u een brief stuurt dient u deze aangetekend te versturen. Duur en feitelijk onnodig maar wel noodzakelijk indien u geen risico wilt lopen dat de debiteur ‘ontsnapt’ aan zijn verplichtingen.

Meerdere vorderingen van dezelfde debiteur

Als er meerdere vorderingen openstaan bij dezelfde debiteur dan zult u deze vorderingen bij elkaar op moeten tellen. De incassokosten moeten dan berekend worden volgens de tabel zoals deze hierboven staan. De 14-dagen brief kan verstuurd worden voor de totale vordering. Dit geldt alleen als u nog geen 14-dagen brief over de eerste vordering hebt verstuurd. Indien er al wel een 14-dagen brief is verstuurd voor de eerste vordering, dan hoeft u de vorderingen niet bij elkaar op te tellen.

Gerechtelijke procedure

Als crediteur is het prettig dat er duidelijkheid is over de hoogte van de incassokosten. Hierover kan geen discussie ontstaan. Echter, indien de debiteur de factuur betwist of als ontvangst van de 14 dagen brief wordt ontkend, dan kan de rechter de incassokosten afwijzen.

 

Terug naar Blog